โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวานรนิวาส ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,720
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 225 278 503 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 220 247 467 17.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 227 303 530 19.49
3 รวม ม.ต้น 43 672 828 1,500 55.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 156 292 448 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 137 267 404 14.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 129 239 368 13.53
6 รวม ม.ปลาย 35 422 798 1,220 44.85
รวมทั้งหมด 78 1,094 1,626 2,720 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0