โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปลาปากวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 955
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 115 106 221 23.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 109 122 231 24.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 86 98 184 19.27
3 รวม ม.ต้น 20 310 326 636 66.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 44 80 124 12.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 31 77 108 11.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 27 60 87 9.11
6 รวม ม.ปลาย 12 102 217 319 33.40
รวมทั้งหมด 32 412 543 955 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0