โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุเทนพัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,324
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 108 150 258 19.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 97 158 255 19.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 121 137 258 19.49
3 รวม ม.ต้น 24 326 445 771 58.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 64 130 194 14.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 129 185 13.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 57 117 174 13.14
6 รวม ม.ปลาย 17 177 376 553 41.77
รวมทั้งหมด 41 503 821 1,324 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0