โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ผึ่งแดดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 644
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 78 147 22.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 79 143 22.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 40 54 94 14.60
3 รวม ม.ต้น 12 173 211 384 59.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 62 104 16.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 49 79 12.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 52 77 11.96
6 รวม ม.ปลาย 10 97 163 260 40.37
รวมทั้งหมด 22 270 374 644 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0