โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันทรายวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,505
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 144 164 308 20.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 130 175 305 20.27
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 133 168 301 20.00
3 รวม ม.ต้น 24 407 507 914 60.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 77 152 229 15.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 67 114 181 12.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 67 114 181 12.03
6 รวม ม.ปลาย 19 211 380 591 39.27
รวมทั้งหมด 43 618 887 1,505 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0