โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

จำนวน 847
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 73 93 166 19.60
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 83 77 160 18.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 77 81 158 18.65
3 รวม ม.ต้น 16 233 251 484 57.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 42 90 132 15.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 77 133 15.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 50 48 98 11.57
6 รวม ม.ปลาย 15 148 215 363 42.86
รวมทั้งหมด 31 381 466 847 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0