โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,115
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 240 288 528 16.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 219 306 525 16.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 241 290 531 17.05
3 รวม ม.ต้น 42 700 884 1,584 50.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 196 309 505 16.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 223 295 518 16.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 193 315 508 16.31
6 รวม ม.ปลาย 42 612 919 1,531 49.15
รวมทั้งหมด 84 1,312 1,803 3,115 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0