โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 911
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 78 170 18.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 97 82 179 19.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 103 75 178 19.54
3 รวม ม.ต้น 15 292 235 527 57.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 70 80 150 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 36 64 100 10.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 61 73 134 14.71
6 รวม ม.ปลาย 16 167 217 384 42.15
รวมทั้งหมด 31 459 452 911 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0