โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 917
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 73 74 147 16.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 102 96 198 21.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 97 88 185 20.17
3 รวม ม.ต้น 18 272 258 530 57.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 68 53 121 13.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 82 138 15.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 42 86 128 13.96
6 รวม ม.ปลาย 14 166 221 387 42.20
รวมทั้งหมด 32 438 479 917 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0