โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เถินวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,225
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 121 238 19.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 110 117 227 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 114 99 213 17.39
3 รวม ม.ต้น 21 341 337 678 55.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 64 132 196 16.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 70 111 181 14.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 59 111 170 13.88
6 รวม ม.ปลาย 18 193 354 547 44.65
รวมทั้งหมด 39 534 691 1,225 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0