โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 721
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 70 70 140 19.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 67 134 18.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 60 58 118 16.37
3 รวม ม.ต้น 11 197 195 392 54.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 75 121 16.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 65 96 13.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 77 112 15.53
6 รวม ม.ปลาย 9 112 217 329 45.63
รวมทั้งหมด 20 309 412 721 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0