โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฝายกวางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 550
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 43 54 97 17.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 44 61 105 19.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 38 71 109 19.82
3 รวม ม.ต้น 9 125 186 311 56.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 50 83 15.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 48 74 13.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 18 64 82 14.91
6 รวม ม.ปลาย 9 77 162 239 43.45
รวมทั้งหมด 18 202 348 550 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0