โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พานพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,717
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 116 160 276 16.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 128 105 233 13.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 82 124 206 12.00
3 รวม ม.ต้น 24 326 389 715 41.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 137 214 351 20.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 126 204 330 19.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 128 193 321 18.70
6 รวม ม.ปลาย 30 391 611 1,002 58.36
รวมทั้งหมด 54 717 1,000 1,717 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0