โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,961
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 214 290 504 17.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 229 294 523 17.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 245 304 549 18.54
3 รวม ม.ต้น 42 688 888 1,576 53.23
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 206 259 465 15.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 188 267 455 15.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 207 258 465 15.70
6 รวม ม.ปลาย 39 601 784 1,385 46.77
รวมทั้งหมด 81 1,289 1,672 2,961 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0