โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปล้องวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 532
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 48 54 102 19.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 42 55 97 18.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 47 109 20.49
3 รวม ม.ต้น 10 152 156 308 57.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 46 78 14.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 47 73 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 40 73 13.72
6 รวม ม.ปลาย 9 91 133 224 42.11
รวมทั้งหมด 19 243 289 532 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0