โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,491
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 122 149 271 18.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 125 158 283 18.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 104 131 235 15.76
3 รวม ม.ต้น 22 351 438 789 52.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 96 121 217 14.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 123 170 11.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 74 116 190 12.74
6 รวม ม.ปลาย 13 217 360 577 38.70
7 ปวช.1 1 8 36 44 2.95
8 ปวช.2 1 16 23 39 2.62
9 ปวช.3 1 11 31 42 2.82
9 รวม ปวช. 3 35 90 125 8.38
รวมทั้งหมด 38 603 888 1,491 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0