โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 776
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 82 82 164 21.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 73 146 18.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 114 69 183 23.58
3 รวม ม.ต้น 13 269 224 493 63.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 65 112 14.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 37 49 86 11.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 53 85 10.95
6 รวม ม.ปลาย 9 116 167 283 36.47
รวมทั้งหมด 22 385 391 776 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0