โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,150
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 132 109 241 20.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 124 131 255 22.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 109 103 212 18.43
3 รวม ม.ต้น 20 365 343 708 61.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 55 111 166 14.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 61 96 157 13.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 56 63 119 10.35
6 รวม ม.ปลาย 14 172 270 442 38.43
รวมทั้งหมด 34 537 613 1,150 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0