โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,012
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 148 143 291 28.75
2 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 127 250 24.70
2 รวม ม.ต้น 14 271 270 541 53.46
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 119 128 247 24.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 91 133 224 22.13
4 รวม ม.ปลาย 14 210 261 471 46.54
รวมทั้งหมด 28 481 531 1,012 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0