โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 195 263 458 17.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 206 259 465 18.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 177 230 407 15.89
3 รวม ม.ต้น 32 578 752 1,330 51.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 171 251 422 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 151 262 413 16.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 148 249 397 15.50
6 รวม ม.ปลาย 30 470 762 1,232 48.09
รวมทั้งหมด 62 1,048 1,514 2,562 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0