โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สากเหล็กวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,017
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 78 83 161 15.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 94 90 184 18.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 79 98 177 17.40
3 รวม ม.ต้น 15 251 271 522 51.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 72 101 173 17.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 66 110 176 17.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 44 102 146 14.36
6 รวม ม.ปลาย 15 182 313 495 48.67
รวมทั้งหมด 30 433 584 1,017 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0