โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 918
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 81 92 173 18.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 87 84 171 18.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 85 88 173 18.85
3 รวม ม.ต้น 15 253 264 517 56.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 50 110 160 17.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 94 141 15.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 30 70 100 10.89
6 รวม ม.ปลาย 13 127 274 401 43.68
รวมทั้งหมด 28 380 538 918 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0