โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หล่มสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,810
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 181 241 422 15.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 221 236 457 16.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 182 264 446 15.87
3 รวม ม.ต้น 33 584 741 1,325 47.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 183 326 509 18.11
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 197 306 503 17.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 209 264 473 16.83
6 รวม ม.ปลาย 39 589 896 1,485 52.85
รวมทั้งหมด 72 1,173 1,637 2,810 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0