โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นิยมศิลป์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,768
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 112 162 274 15.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 122 175 297 16.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 129 141 270 15.27
3 รวม ม.ต้น 21 363 478 841 47.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 120 195 315 17.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 106 220 326 18.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 112 174 286 16.18
6 รวม ม.ปลาย 24 338 589 927 52.43
รวมทั้งหมด 45 701 1,067 1,768 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0