โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนผึ้งวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,288
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 155 177 332 25.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 133 135 268 20.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 106 152 258 20.03
3 รวม ม.ต้น 23 394 464 858 66.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 77 97 174 13.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 95 148 11.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 36 72 108 8.39
6 รวม ม.ปลาย 13 166 264 430 33.39
รวมทั้งหมด 36 560 728 1,288 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0