โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 838
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 104 94 198 23.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 138 96 234 27.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 91 80 171 20.41
3 รวม ม.ต้น 16 333 270 603 71.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 42 77 9.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 48 50 98 11.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 40 60 7.16
6 รวม ม.ปลาย 9 103 132 235 28.04
รวมทั้งหมด 25 436 402 838 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0