โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,058
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 376 287 663 16.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 414 306 720 17.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 400 270 670 16.51
3 รวม ม.ต้น 51 1,190 863 2,053 50.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 438 232 670 16.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 431 277 708 17.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 356 271 627 15.45
6 รวม ม.ปลาย 52 1,225 780 2,005 49.41
รวมทั้งหมด 103 2,415 1,643 4,058 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0