โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมทวนชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 825
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 89 89 178 21.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 76 148 17.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 79 89 168 20.36
3 รวม ม.ต้น 15 240 254 494 59.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 48 88 136 16.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 40 71 111 13.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 31 53 84 10.18
6 รวม ม.ปลาย 13 119 212 331 40.12
รวมทั้งหมด 28 359 466 825 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0