โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เลาขวัญราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,008
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 125 109 234 23.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 92 87 179 17.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 83 87 170 16.87
3 รวม ม.ต้น 17 300 283 583 57.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 59 90 149 14.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 50 93 143 14.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 90 133 13.19
6 รวม ม.ปลาย 13 152 273 425 42.16
รวมทั้งหมด 30 452 556 1,008 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0