โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,855
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 357 164 521 18.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 338 183 521 18.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 353 139 492 17.23
3 รวม ม.ต้น 36 1,048 486 1,534 53.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 272 184 456 15.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 269 169 438 15.34
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 228 199 427 14.96
6 รวม ม.ปลาย 33 769 552 1,321 46.27
รวมทั้งหมด 69 1,817 1,038 2,855 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0