โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สองพี่น้องวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 690
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 60 76 136 19.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 74 147 21.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 73 136 19.71
3 รวม ม.ต้น 12 196 223 419 60.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 68 49 117 16.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 50 83 12.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 35 71 10.29
6 รวม ม.ปลาย 9 137 134 271 39.28
รวมทั้งหมด 21 333 357 690 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0