โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอนคาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 730
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 64 128 17.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 92 169 23.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 64 74 138 18.90
3 รวม ม.ต้น 13 205 230 435 59.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 48 85 133 18.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 41 46 87 11.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 32 43 75 10.27
6 รวม ม.ปลาย 7 121 174 295 40.41
รวมทั้งหมด 20 326 404 730 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0