โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 229 251 480 17.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 234 246 480 17.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 228 252 480 17.02
3 รวม ม.ต้น 42 691 749 1,440 51.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 217 258 475 16.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 206 260 466 16.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 185 255 440 15.60
6 รวม ม.ปลาย 39 608 773 1,381 48.95
รวมทั้งหมด 81 1,299 1,522 2,821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0