โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โยธินบำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,990
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 262 203 465 23.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 254 181 435 21.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 231 196 427 21.46
3 รวม ม.ต้น 34 747 580 1,327 66.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 125 144 269 13.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 76 129 205 10.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 84 105 189 9.50
6 รวม ม.ปลาย 17 285 378 663 33.32
รวมทั้งหมด 51 1,032 958 1,990 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0