โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียรใหญ่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,176
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 123 145 268 22.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 105 148 253 21.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 155 130 285 24.23
3 รวม ม.ต้น 24 383 423 806 68.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 33 72 105 8.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 102 151 12.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 85 114 9.69
6 รวม ม.ปลาย 12 111 259 370 31.46
รวมทั้งหมด 36 494 682 1,176 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0