โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากพนัง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,088
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 190 242 432 20.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 157 269 426 20.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 171 246 417 19.97
3 รวม ม.ต้น 33 518 757 1,275 61.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 83 184 267 12.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 93 182 275 13.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 101 170 271 12.98
6 รวม ม.ปลาย 24 277 536 813 38.94
รวมทั้งหมด 57 795 1,293 2,088 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0