โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,157
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 226 258 484 22.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 217 268 485 22.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 197 224 421 19.52
3 รวม ม.ต้น 33 640 750 1,390 64.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 103 186 289 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 94 161 255 11.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 74 149 223 10.34
6 รวม ม.ปลาย 19 271 496 767 35.56
รวมทั้งหมด 52 911 1,246 2,157 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0