โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 103 102 205 24.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 86 86 172 20.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 70 70 140 17.05
3 รวม ม.ต้น 18 259 258 517 62.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 48 81 129 15.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 17 39 56 6.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 87 119 14.49
6 รวม ม.ปลาย 11 97 207 304 37.03
รวมทั้งหมด 29 356 465 821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0