โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 968
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 108 121 229 23.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 121 107 228 23.55
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 113 129 242 25.00
3 รวม ม.ต้น 27 342 357 699 72.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 55 99 10.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 42 82 8.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 55 88 9.09
6 รวม ม.ปลาย 9 117 152 269 27.79
รวมทั้งหมด 36 459 509 968 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0