โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,921
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 300 230 530 18.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 281 209 490 16.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 277 168 445 15.23
3 รวม ม.ต้น 39 858 607 1,465 50.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 260 230 490 16.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 289 230 519 17.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 210 237 447 15.30
6 รวม ม.ปลาย 41 759 697 1,456 49.85
รวมทั้งหมด 80 1,617 1,304 2,921 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0