โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,267
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 227 215 442 19.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 244 212 456 20.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 195 155 350 15.44
3 รวม ม.ต้น 36 666 582 1,248 55.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 153 223 376 16.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 152 205 357 15.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 121 165 286 12.62
6 รวม ม.ปลาย 32 426 593 1,019 44.95
รวมทั้งหมด 68 1,092 1,175 2,267 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0