โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กะทู้วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,016
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 105 102 207 20.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 93 93 186 18.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 101 119 220 21.65
3 รวม ม.ต้น 20 299 314 613 60.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 81 138 13.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 63 69 132 12.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 57 76 133 13.09
6 รวม ม.ปลาย 12 177 226 403 39.67
รวมทั้งหมด 32 476 540 1,016 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0