โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,614
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 207 286 493 18.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 193 251 444 16.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 183 258 441 16.87
3 รวม ม.ต้น 37 583 795 1,378 52.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 181 281 462 17.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 170 242 412 15.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 131 231 362 13.85
6 รวม ม.ปลาย 36 482 754 1,236 47.28
รวมทั้งหมด 73 1,065 1,549 2,614 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0