โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 875
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 80 80 160 18.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 78 115 193 22.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 109 104 213 24.34
3 รวม ม.ต้น 22 267 299 566 64.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 60 72 132 15.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 38 56 94 10.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 30 53 83 9.49
6 รวม ม.ปลาย 16 128 181 309 35.31
รวมทั้งหมด 38 395 480 875 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0