โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กำแพงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 140 185 325 20.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 137 184 321 19.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 114 180 294 18.26
3 รวม ม.ต้น 24 391 549 940 58.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 106 162 268 16.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 53 153 206 12.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 64 132 196 12.17
6 รวม ม.ปลาย 18 223 447 670 41.61
รวมทั้งหมด 42 614 996 1,610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0