โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตูลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,916
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 184 188 372 19.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 162 216 378 19.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 154 187 341 17.80
3 รวม ม.ต้น 30 500 591 1,091 56.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 100 230 330 17.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 67 186 253 13.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 78 164 242 12.63
6 รวม ม.ปลาย 24 245 580 825 43.06
รวมทั้งหมด 54 745 1,171 1,916 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0