โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,090
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 262 245 507 24.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 202 218 420 20.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 177 208 385 18.42
3 รวม ม.ต้น 36 641 671 1,312 62.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 103 166 269 12.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 95 167 262 12.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 83 164 247 11.82
6 รวม ม.ปลาย 24 281 497 778 37.22
รวมทั้งหมด 60 922 1,168 2,090 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0