โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปะเหลียนผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 657
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 68 122 18.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 81 150 22.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 55 58 113 17.20
3 รวม ม.ต้น 12 178 207 385 58.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 54 57 111 16.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 47 82 12.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 53 79 12.02
6 รวม ม.ปลาย 9 115 157 272 41.40
รวมทั้งหมด 21 293 364 657 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0