โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 530
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 66 52 118 22.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 56 105 19.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 38 85 16.04
3 รวม ม.ต้น 9 162 146 308 58.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 45 78 14.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 50 93 17.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 34 51 9.62
6 รวม ม.ปลาย 8 93 129 222 41.89
รวมทั้งหมด 17 255 275 530 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0