โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัษฎา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,197
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 119 132 251 20.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 104 133 237 19.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 118 133 251 20.97
3 รวม ม.ต้น 21 341 398 739 61.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 80 101 181 15.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 75 118 9.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 107 159 13.28
6 รวม ม.ปลาย 15 175 283 458 38.26
รวมทั้งหมด 36 516 681 1,197 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0